اثرات روغن دانه زیره سبز

هایپرگلیسمی یک عامل خطر مهم برای ایجاد و پیشرفت عوارض ماکرو عروقی و میکروواسکولار است که در طرز تهیه مربای هویج غلیظ رخ می دهد. بیان نشانگرهای آپوپتوز در لایه آئورت داخلی موش های دیابتی و اثرات روغن دانه N. sativa بر بیان این نشانگرها بررسی شده است (Cüce et al., 2015).

این قابل درک است که روغن دانه N. sativa در برابر دیابت موثر است و شایسته استراتژی های درمانی بیشتر برای جلوگیری از آپوپتوز در ساختارهای عروقی است.

درمان موش‌های دیابتی با استرپتوزوتوسین با عصاره N. sativa، قیمت مبل راحتی ارزان N. sativa و TQ به طور قابل‌توجهی باعث کاهش پراکسیدهای لیپیدی و هیپرگلیسمی ناشی از دیابت شد و به طور قابل‌توجهی فعالیت انسولین و SOD سرم را در بافت‌ها افزایش داد.

روغن سیاهدانه و TQ پتانسیل درمانی دارند و با کاهش استرس اکسیداتیو در برابر دیابت STZ محافظت می کنند، بنابراین یکپارچگی سلول های β پانکراس را حفظ می کنند و منجر به افزایش سطح انسولین می شوند (Abdelmeguid et al., 2010).

اثرات محافظتی روغن N. sativa بر طریقه مصرف زیره سبز برای لاغری شکم به انسولین و تغییرات فراساختاری سلول های β پانکراس در موش های دیابتی ناشی از STZ گزارش شده است (Kanter et al., 2009). بدیهی است که درمان N. sativa با کاهش تغییرات مورفولوژیکی و حفظ یکپارچگی سلولهای β پانکراس، اثر محافظتی بر دیابت دارد (Kanter et al., 2009).

پتانسیل ضد هیپرگلیسمی TQ و تأثیر آن بر فعالیت آنزیم های کلیدی متابولیسم کربوهیدرات در موش های دیابتی ناشی از STZ-NA مورد ارزیابی قرار گرفته است (Pari and Sankaranarayanan، 2009). تجویز خوراکی TQ (20، 40 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت 45 روز) به طور وابسته به دوز وضعیت گلیسمی را در موش های دیابتی ناشی از STZ/NA بهبود بخشید و تعرفه گذاری خدمات پرستاری شامل چه کسانی میشود؟

سطح انسولین و هموگلوبین همراه با کاهش سطح گلوکز و HbA1c افزایش یافت. فعالیت های تغییر یافته آنزیم های متابولیزه کننده کربوهیدرات نیز بازسازی شد (Pari and Sankaranarayanan، 2009).

 • منابع:
  1. Effects of cumin seed oil
 • تبلیغات:
  1. ساخت سبد برای ماهیگیری در شرایط خاص!
  2. با بطری در منزل جامدادی بسازید
  3. شجاعت را جایگزین ترس کنید تا کارآفرین نمونه شوید!
  4. دلیلی برای کاهش تخمه در خطر ابتلا به سرطان وجود دارد