صادرات ماهی سفید ایرانی

صادرات نمونه های مختلف ماهی های سفید ایرانی صید شده به صورت منجمد و بسته بندی شده به کشور های دیگر به چه دلیل صورت می گیرد؟

در بازار های فروش ماهی ایرانی، نمونه های مختلفی از ماهی سفید طرخان موجود می باشند که ماهی سفید های دریایی یکی از اعلا ترین نمونه های این ماهی سفید های موجود در بازار های فروش هستند که به سبب کیفیت ویژه ای که دارند صادرات آنها به کشور های دیگر نیز صورت می گیرد.